Zondag tegen alle 10 geboden

Met de zondagsheiliging worden alle 10 de geboden overtreden

Het houden van de zondag, de 1e dag, in plaats van het vieren van de 7e dag, Gods sabbat, gaat in tegen alle 10 geboden van God:

Het 1e gebod:
Ex 20:3 Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

De zondagsheiliging gaat in tegen het eerste gebod omdat in plaats van Gods sabbat de heidense dag van de zonnegod wordt genomen om te rusten. De zonnegod wordt hierin (mogelijk zonder dat men dit beseft) meer gehoorzaamd dan God.

Hiermee wordt het 1e gebod overtreden.

 

Het 2e gebod:
Ex 20:4 Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ex 20:5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde [lid] dergenen, die Mij haten;

De zondagsheiliging gaat ook in tegen Gods 2e gebod omdat de mens de door Gods vinger ingesneden stenen tafelen hebben aangepast EN DEZE DIENEN!

Hiermee wordt het 2e gebod overtreden.

sabbat-zondag

 

Het 3e gebod:
Ex 20:7 Gij zult den naam des HEEREN uws Gods niet ijdellijk gebruiken;
want de HEERE zal niet onschuldig houden, die Zijn naam ijdellijk gebruikt.

De zondagsheiliging gaat ook in tegen Gods 3e gebod omdat de kerk leert dat God Zijn sabbatsgebod zelf heeft gewijzigd naar de zondag terwijl God leert dat er geen jota of titel van wet veranderen zal. Met het leren van de zondagsheiliging in Gods naam*, terwijl God geen zondagsheiliging leert, wordt Zijn naam ijdel gebruikt!

Hiermee wordt het 3e gebod overtreden.

*Gods naam is in het Hebreeuws יהוה (JHWH)

 

Het 4e gebod:
Ex 20:8 Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt.

Ex 20:9 Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen;
Ex 20:10 Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods;
dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht,
noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is;

De zondagsheiliging gaat met name in tegen Gods 4e gebod omdat de zondag niet de 7e dag is waarbij mensen:

NIET RUSTEN op Gods sabbat, de 7e dag, maar WERKEN
en
RUSTEN op Gods 1e werkdag, i.p.v. WERKEN

Hiermee wordt het 4e gebod overtreden.

 

Het 5e gebod:
Ex 20:12 . Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de HEERE uw God geeft.

De zondagsheiliging gaat ook in tegen Gods 5e gebod omdat mensen met de zondag van de zonnegod dé hemelse Vader wil eren. Men eert dan niet dé Vader, God, maar (mogelijk zonder dat men dit beseft) een zonnegod.

Hiermee wordt het 5e gebod overtreden.

 

Het 6e gebod:
Ex 20:13 Gij zult niet doodslaan.

De zondagsheiliging gaat ook in tegen Gods 6e gebod omdat de zondagsheiliging een antisemitische inzetting is die keizer Constantijn heeft ingesteld en die door de Roomse kerk verplicht is gesteld. Antisemitische is haat tegen onze broeder, het volk Israël. Onze broeder, het volk Israël, werd door de (Roomse) kerk vervolgd en verdrukt waarbij het volk Israël verboden werd om Gods sabbat en Gods feesten te vieren. Door de antisemitische zondag te blijven heiliging neemt men deel aan de haat tegen onze broeders, het volk Israël.

Hiermee wordt het 6e gebod overtreden want de Bijbel leert:

1 Joh 3 :15 Een iegelijk, die zijn broeder haat, is een doodslager; en gij weet, dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende.

 

Het 7e gebod:
Ex 20:14 Gij zult niet echtbreken.

De zondagsheiliging gaat ook in tegen Gods 7e gebod omdat de zondagsheiliging gekoppeld is aan de verering van de zonnegod. Met de zondagsheiliging pleegt men dan (mogelijk zonder dat men dit beseft) overspel met de zonnegod en pleegt men echtbreuk.

De zondagsheiliging gaat ook in tegen Gods 7e gebod omdat een verbond zoals het huwelijk maar ook het verbond met God niet verbroken mag worden waartegen Jesaja waarschuwt:

Jesaja 56:6 En de vreemden, die zich tot den Heere voegen, om Hem te dienen, en om den Naam des Heeren lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn; al wie den sabbat houdt, dat hij dien niet ontheilige, en die aan Mijn verbond vasthouden;

Jesaja leert: vasthouden aan het sabbats gebod, het heiligen van de 7e dag,
dus niet wijzingen naar de zondagsheiliging van de 1e dag.

Met de zondagsheiliging van de zonnegod wordt:
– overspel bedreven met de zonnegod en “echtbreuk” met God
wordt Gods verbond verbroken

Hiermee wordt het 7e gebod overtreden.

 

Het 8e gebod:
Ex 20:15 Gij zult niet stelen.

De zondagsheiliging gaat ook in tegen Gods 8e gebod omdat Gods sabbat, de 7e dag, wordt gestolen om eigen dingen te doen in plaats van tot eer van God zijn sabbat, de 7e dag, heiligen.

Hiermee wordt het 8e gebod overtreden.

 

Het 9e gebod:
Ex 20:16 Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.

De zondagsheiliging gaat ook in tegen Gods 9e gebod omdat gezegd wordt dat Jezus leert dat de sabbat van de 7e dag gewijzigd is naar de zondag, de 1e dag van de week. Hiermee wordt een vals getuigenis gegeven van wat Jezus leert. 

Hiermee wordt het 9e gebod overtreden omdat Jezus zelf zegt:

Johannes 15:10 Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven; gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb,
en blijf in Zijn liefde.

Jezus zelf gehoorzaamt de geboden van Zijn Vader en leert ons deze op dezelfde manier te gehoorzamen!

 

Het 10e gebod:
Ex 20:17 Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht,
noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws naasten is.

De zondagsheiliging gaat ook in tegen Gods 10e gebod omdat de zondag veelal nog gevierd wordt door de begeerte om te passen binnen het plaatje van de (Roomse) kerk en om vooral niet op te vallen.  De eigen begeerte stelt men dan boven Gods sabbatsgebod om de 7e dag te heiligen.

Hiermee wordt het 10e gebod overtreden.

 

In Gods Koninkrijk zal Gods sabbat EN het feest van de Nieuwe maan door de heidenen en Israëlieten weer gevierd gaan worden:

Jesaje 66:23 En het zal geschieden, dat van de ene nieuwe maan tot de andere,
en van den enen sabbat tot den anderen, alle vlees komen zal om aan te bidden voor Mijn aangezicht,
zegt de HEERE.

 

Laat ook Gods Woord spreken en deel deze pagina via: