Recensie ds Schot

Hieronder vindt u de recensie op de preek van ds M.H. Schot over Gods 4e gebod.

Deze preek is gehouden in de Petrakerk te Hendrik Ido Ambacht op 26-04-2020.

Op onze uitnodigingen aan ds Schot om hierover alleen vanuit Gods Woord te spreken wordt helaas niet ingegaan. Ook ds Schot wil blijven bouwen op mensengeschriften om de zondag te kunnen blijven leren in plaats van te bouwen op Gods onveranderlijke Woord. Hij ontheiligt daarmee de Bijbel en spreekt God tegen.

Wij hopen en bidden dat deze recensie aanleiding mag zijn om Gods Woord te onderzoeken en te lezen wat er staat in plaats van zonder meer aan te nemen wat men hoort of leest.

Hieronder worden de beweringen van ds Schot getoetst aan de enige Bron van Waarheid.

Onderwerp van de preek:

De heiliging van Gods sabbat

Hoofdpunten:

1 De wettekst

2 Het verbod

3 Het gebod

Het 4e gebod van de 10 geboden wordt door de dominee behandeld vanuit de catechismus. De catechismus is een samenvatting van de kerkelijke leer. Deze kan een leidraad zijn maar we behoren Gods 4e gebod te behandelen aan de hand van wat God zelf erover zegt en niet wat mensen erover zeggen. Daarom hieronder eerst wat Gods Woord ons leert:

De Heere leert het 4e gebod als volgt:
Exodus 20:8-11 8 Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt. 9 Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; 10 Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is; 11 Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee, en alles wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en heiligde denzelven.

Levitucus 23:1 DAARNA sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: 2 Spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen: De
gezette hoogtijden des HEEREN, dewelke gijlieden uitroepen zult, zullen heilige samenroepingen zijn; deze zijn
Mijn gezette hoogtijden. 3 Zes dagen zal men het werk doen, maar op den zevenden dag is de sabbat der rust,
een heilige samenroeping; geen werk zult gij doen; het is des HEEREN sabbat, in al uw woningen.

Mozes beschrijft het 4e gebod als volgt:
Deuteronomium 5:14-15 14 Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw os, noch uw ezel, noch enig van uw vee, noch de vreemdeling die in uw poorten is; opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd ruste gelijk als gij. 15 Want gij zult gedenken dat gij een dienstknecht in Egypteland geweest zijt, en dat de HEERE uw God u vandaar heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekten arm; daarom heeft u de HEERE uw God geboden, dat gij den sabbatdag houden zult.

Onze Vader leert over Zijn sabbat:
1: om op sabbat God te eren om Zijn schepping en onderhouding hiervan
2: om op sabbat te rusten van onze dagelijkse bezigheden
3: dat de sabbat is geheiligd, afgezonderd van de andere dagen door God zelf
4: om op sabbat geen werk doen
2: om de sabbat te houden (apart te blijven houden van de andere dagen) omdat God Zijn volk Israël uit Egypte verlost heeft

Jesaja 56:6 En de vreemden, die zich tot den HEERE voegen, om Hem te dienen, en om den Naam des HEEREN lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn; al wie den sabbat houdt, dat hij dien niet ontheilige, en die aan Mijn verbond vasthouden;

Jesaja leert om de sabbat vast te blijven houden in de toekomst. De (Roomse) kerk heeft dit woord van Jesaja naast zich neergelegd en de sabbat losgelaten en daarvoor de zonnegodsdag ingesteld.

De dominee leert met de catechismus over Gods sabbatsgebod dat dit gebod andere zaken leert, namelijk:
1 onderhouden van de kerkdienst en predikambt ( dit staat niet in de Bijbel)
2 onderhouden van de scholen (dit staat niet in de Bijbel)
3 samenkomst op sabbat (dit staat wel in de Bijbel)
4 uitvoering van de sacramenten (dit staat niet in de Bijbel)
5 collecteren (dit staat niet in de Bijbel)
6 heiliging van de eerste dag van de week in plaats van Gods sabbat de 7e dag (dit staat niet in de Bijbel)

Er staat niet dat de sabbat gegeven is om:
1 de kerkdienst en het predikambt te onderhouden,
2 de scholen te onderhouden,

4 sacramenten te bedienen. Heel het woord sacrament vind men zelfs niet in de Bijbel terug.
5 er staat niets in Gods sabbatsgebod over collecteren.
6 er staat niets in Gods Woord over een opgeheven sabbatsgebod en een ingesteld zondagsgebod

Met het leren van bovenstaande zaken doet de dominee af van Gods Woord en voegt hij ook toe aan Gods Woord wat God verbiedt:

Deuteronomium 4:2 Gij zult tot dit woord dat ik u gebied, niet toedoen, ook daarvan niet afdoen; opdat gij
bewaart de geboden van den HEERE uw God, die ik u gebied.

Psalm 19:8 De wet des HEEREN is volmaakt, bekerende de ziel; de getuigenis des HEEREN is gewis, den slechte
wijsheid gevende.

Romeinen 7:12 Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed.

Openbaring 22:18
Want Ik betuig aan een iegelijk die de woorden der profetie dezes boeks hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal over hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn;

Met het leren van bovenstaande zaken door de dominee zou Gods Woord onvolledig zijn, dit gaat tegen Gods Woord in:
Markus 7:7 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden zijn der mensen;8 Want, nalatende het gebod Gods, houdt gij de inzettingen der mensen, als namelijk wassingen der kannen en drinkbekers; en andere dergelijke dingen doet gij vele. 9 En Hij zeide tot hen: Gij doet zeker Gods gebod wel te niet, opdat gij uw inzettingen zoudt onderhouden.

Met het toevoegen van deze zaken door de dominee maakt hij zichzelf leugenachtig. God leert ons namelijk in Zijn Woord:
Spreuken 30:6 Doe niet tot Zijn woorden, opdat Hij u niet bestraffe, en gij leugenachtig bevonden wordt.

Met het leren van bovenstaande zaken door de dominee wordt Jezus niet gehoorzaamd, wat ook tegen Gods Woord in gaat:
Matthéüs 7:21 Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die
daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is.

Jezus leert:
Matthéüs 28:19 Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons,
en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.

Jezus heeft niet geleerd om de eerste dag van de week te gaan heiligen. Hij verscheen 5 keer op de eerste dag van de week na zijn opstanding. Deze dag was de dag van de eerstelingsgarve, het beweegoffer van de aanstaande oogst, waarvan Hij het levende Beweegoffer, de Eersteling, was dat exact op die dag verscheen voor Zijn Vader. Jezus leert nergens dat deze jaarlijkse gedenkdag een wekelijks geheiligde zondag moest worden in plaats van Gods sabbat. Jezus leert juist om de geboden te gehoorzamen zoals Hij dit gedaan heeft.

Johannes 15:10 Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven; gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde.

1 Johannes 2:6 Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft.

Waarom doet de kerk het dan toch anders dan dat God en Jezus ons leert? Omdat de kerk uit de catechismus leert i.p.v. uit Gods Woord.

1 Johannes 2:4 Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de
waarheid niet;

Samenroeping
De dominee leert wel correct dat er een samenroeping is en dat God van ons vraag om samen te komen tot Zijn eer. Echter staat er niet in de Bijbel dat dit op de eerste dag van de week (zondag) is en er staat ook niet dat dit in de vorm van een kerkverband moet zijn. Toen God de sabbat, de 7e dag, heiligde (apart zette van de andere dagen) waren er twee mensen en geen kerkverband. In de woestijn was er de tabernakel maar daar konden niet 2 miljoen mensen tegelijk in. Tijdens de woestijnreis was ook geen sprake van (grote) kerken. De wekelijkse samenroepingen zijn dan ook van oorsprong kleinschalige samenkomsten in huiselijke kring op Gods sabbat, de 7e dag en niet op een kerkelijke zondagsrustdag.

Collecteren
In het Nieuwe Testament schrijf Paulus dat men op de 1e dag van de week geld apart moet leggen. Dit wordt op de eerste dag van de week gedaan omdat men op Gods geheiligde sabbat, de 7e dag, volgens God, niet met wereldse zaken waaronder geld, bezig hoort te zijn. 

Eeuwige sabbat
De dominee leert dat er volgens Jesaja 66:23 een eeuwige sabbat komt. Laten we eerst lezen wat de profeet Jesaja zelf leert:
Jesaja 66:22 Want gelijk als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor Mijn aangezicht zullen staan, spreekt de HEERE, alzo zal ook ulieder zaad en ulieder naam staan. 23 En het zal geschieden, dat van de ene nieuwe maan tot de andere, en van den enen sabbat tot den anderen, alle vlees komen zal om aan te bidden voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE.

Het gaat hier over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop de nieuwe maan weer maandelijks (van de ene nieuwe maan tot de andere nieuwe maan staat er!) te zien zal zijn en waarop de sabbat wekelijks (van sabbat tot sabbat staat er!) weer gevierd gaat worden. Het gaat hier niet om een eeuwige sabbat in de hemel, zoals er ook geen eeuwige nieuwe maan in de hemel is. Het gaat hier over Gods sabbat in Zijn Koninkrijk (Zijn  rust) die weer wekelijks geheiligd zal gaan worden.

Dag des Heeren
De dominee leert dat de sabbat de dag des Heeren is. Als we de Bijbel onderzoeken op dag des Heeren dan blijkt de dag des Heeren een of dé oordeelsdag te zijn en zeker geen te vieren feestdag zoals Gods sabbat. Hieronder enkele teksten over wat de dag des Heeren is:

Jesaja 2:12 Want de dag des HEEREN der heirscharen zal zijn tegen allen hovaardige en hoge, en tegen allen verhevene,
opdat hij vernederd worde;

Jesaja 13:6 Huilt gijlieden, want de dag des HEEREN is nabij; hij komt als een verwoesting van den Almachtige.

Jesaja 13:9 Zie, de dag des HEEREN komt, gruwelijk, met verbolgenheid en hittigen toorn, om het land te stellen tot
verwoesting, en deszelfs zondaars daaruit te verdelgen.

Jesaja 34:8 Want het zal zijn de dag der wrake des HEEREN, een jaar der vergeldingen, om Sions twistzaak.

Ezechiël 30:3 Want de dag is nabij, ja, de dag des HEEREN is nabij, een wolkige dag, het zal der heidenen tijd zijn.

Joël 1:15 Ach die dag! Want de dag des HEEREN is nabij en zal als een verwoesting komen van den Almachtige.

Joël 2:1 BLAAST de bazuin te Sion, en roept luide op den berg Mijner heiligheid; laat alle inwoners des lands beroerd zijn;
want de dag des HEEREN komt, want hij is nabij;

Joël 2:11 En de HEERE verheft Zijn stem voor Zijn heir heen; want Zijn leger is zeer groot, want Hij is machtig, doende Zijn
woord; want de dag des HEEREN is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen?

Joël 2:31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des
HEEREN komt.

Joël 3:14 Menigten, menigten in het dal des dorswagens; want de dag des HEEREN is nabij, in het dal des dorswagens.

Amos 5:18 Wee dien die des HEEREN dag begeren! Waartoe toch zal ulieden de dag des HEEREN zijn? Hij zal duisternis
wezen en geen licht.

Amos 5:20 Zal dan niet des HEEREN dag duisternis zijn en geen licht? En donkerheid, zodat er geen glans aan zij?

Obadja 1:15 Want de dag des HEEREN is nabij over al de heidenen; gelijk als gij gedaan hebt, zal u gedaan worden; uw
vergelding zal op uw hoofd wederkeren.

Zefánja 1:7 Zwijg voor het aangezicht des Heeren HEEREN; want de dag des HEEREN is nabij, want de HEERE heeft een
slachtoffer bereid, Hij heeft Zijn genoden geheiligd.

Zefánja 1:14 De grote dag des HEEREN is nabij, hij is nabij en zeer haastende; de stem van den dag des HEEREN; de held
zal aldaar bitterlijk schreeuwen.

Zefánja 2:2 Eer het besluit bare ( gelijk kaf gaat de dag voorbij), terwijl de hittigheid van des HEEREN toorn over ulieden nog
niet komt; terwijl de dag van den toorn des HEEREN over ulieden nog niet komt.

Maleáchi 4:5  Zie, Ik zend ulieden den profeet Elía, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN komen zal.

Handelingen 2:20 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des
Heeren komt.

2 Thessalonicensen 2:2 Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch
door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware.

1 Thessalonicensen 5:2 Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen gelijk een dief in den nacht.

2 Petrus 3:10 Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen
voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn, zullen
verbranden.

Openbaring 1:10 En ik was in den geest op den dag des Heeren, en ik hoorde achter mij een grote stem, als van een bazuin,

Johannes wist uit de boeken van Mozes en de profeten wat de dag des Heeren inhield: de / een oordeelsdag.
Hij leert niets anders over de dag des Heeren dan wat hij geleerd was uit Gods Woord. Hij leert net als Petrus
niets anders dan de profeten!:

2 Petrus 1:19 En wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt,
Johannes zag in de geest de / een oordeelsdag zoals ook blijkt uit het vervolg van Openbaringen.

De dominee leert tegen Gods Woord in dat de sabbat (die een feestelijke blijde dag hoort te zijn) de dag des Heeren is (volgens de Bijbel een oordeelsdag).

Zoals eerder vermeld heeft de dominee zijn preek over Gods sabbat in drie punten verdeeld:
1 De wet
2 Het verbod
3 Het gebod


Ad 1 De wet
De dominee leert dat de sabbat geen dag is om te herinneren. 

Dit staat niet in de Bijbel. God leert dat de sabbat wel een dag is om te herinneren aan:
1 Zijn schepping volgens Exodus 20:8-11 8, zie hierboven voor de tekst,
2 de verlossing van volk Israël uit Egypte volgens Deuteronomium 5:14-15 14, zie hierboven voor de tekst.

De dominee leert wel correct dat de sabbat een dag is om apart te zetten.
Dit leert de Bijbel ook in Exodes 20:8 Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt. Heiligen is apart zetten voor God.

Verderop in de preek leert de dominee weer wel dat de sabbatdag er ook is om Gods schepping te gedenken.

 

Ad 2 Het verbod
De dominee leert dat op zondag, de 1e dag, niet gewerkt mag worden.

Dit staat echter niet in de Bijbel. God leert om op sabbat, de 7e dag, niet te werken. Daarnaast leert God om de andere 6 dagen te werken:
Exodus 20:8-11 8 Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt. 9 Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; 10 Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk doen,

Er zijn al veel mensen die de sabbat, de 7e dag, heiligen en rusten en op zondag (nog) naar de kerk gaan en die dag ook rusten om niet op te vallen.
Echter wordt dan God niet gehoorzaamd om zes dagen te werken. 

Ad 3 De reden om te rusten
De dominee leert dat er niet staat dat de 7e dag geheiligd moet worden.

Er staat echter in de Bijbel dat de 7e dag wel geheiligd moet worden.
God zelf leert meerdere keren dat de 7e dag geheiligd behoort te worden:
Exodus 20:10 Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk doen,

Deuteronomium 5:14 Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods;

De dominee leert dat we kunnen lezen: Gedenk de rustdag…..

Met het woord rustdag i.p.v. sabbat wordt de verwijzing naar de 7e dag weggelaten! De sabbat is namelijk de 7e dag. Gods Woord wordt met rustdag i.p.v. sabbat verdraaid! In combinatie met de onbijbelse leer van de dominee dat de sabbatdag slechts rustdag betekent en niet de zevende dag is wordt God zelf tegen gesproken! De sabbat is de door God geheiligde zevende dag, dé heilige rustdag, niet zomaar een rustdag.

De dominee leert met Deuteronomium 5:15 dat Gods sabbatsgebod gewijzigd is maar het gedenken van de uittocht. Het gedenken van de uittocht is volgens de dominee een ceremonieel element wat op Jezus wijst en door Jezus vervuld is. 

Deuteronomium 5:15 Want gij zult gedenken dat gij een dienstknecht in Egypteland geweest zijt, en dat de HEERE uw God u vandaar heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekten arm; daarom heeft u de HEERE uw God geboden, dat gij den sabbatdag houden zult.

De dominee leert hiermee dat God sabbatsgebod veranderlijk is, dat God zelf het sabbatsgebod heeft veranderd.
De Bijbel leert echter dat God onveranderlijk is en dat er geen jota of tittel zal veranderen:

Mattheus 5:18 Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota noch één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied.

Het gedenken van de uittocht is een extra element voor het volk Israël naast het gedenken van de schepping voor alle mensen tijdens het vieren van de sabbat. Er is geen sprake van een verandering van Gods sabbatsgebod, het heiligen van de 7e dag, door een ceremonieel element. Als iets ceremonieels een vervulling en verandering zou geven van Gods onveranderlijke geboden en inzettingen waarom viert de kerk dan nog Pinksteren? Dit zou dan vervuld zijn door de uitstorting van de Heilige Geest. 

De dominee leert dat Pascha ook ceremonieel is en door Jezus is vervuld en dat we daarom geen Pascha (Jezus’ dood) gedenken maar Pasen (opstanding van Jezus) vieren.

De Bijbel leert echter al in het Oude Testament dat tijdens Pasen / paasfeest een slachtoffer geofferd wordt:
Exodus 34:25 Gij zult het bloed van Mijn slachtoffer niet offeren met gedesemd brood ; het slachtoffer van het paasfeest zal ook niet vernachten tot den morgen.

Het paasfeest met een slachtoffer is het Pascha, een specifieke dag dat er een slachtoffer, een lam, geslacht moest worden.

De Bijbel leert ook in het Nieuwe Testament dat Jezus (Christus) ons Pascha (Zijn dood) is:
1 Korinthiërs 5:7b Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus.

Jezus zelf zegt dat het Pascha (het gedenken van Zijn dood) nog niet vervuld is maar pas vervuld zal zijn in Zijn Koninkrijk:
Lukas 22:15-16 Hij zeide tot hen: Ik heb grotelijks begeerd dit pascha met u te eten, eer dat Ik lijde; 16 Want Ik zeg u, dat Ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het Koninkrijk Gods.

Met Pascha wordt ongezuurd brood gegeten. De Bijbel leert hiervan:
Kor. 11:26 Want zo dikwijls als gij dit brood (het ongezuurde brood van het Pascha) zult eten, en dezen drinkbeker (de drinkbeker van het Pascha) zult drinken, zo verkondigt den dood des Heeren, totdat Hij komt.

Het gedenken van Jezus’ dood, Zijn Pascha volgens 1 Korinthiërs 5:7b met het ongezuurde brood is een opdracht. Dit is niet afgeschaft!
Het ongezuurde brood wijst op het ongezuurde leven (zonder zonden) van Jezus. De kerk gedenkt Jezus’ dood echter nog met gezuurd brood……..

Zie ook www.avondmaal.com.

De dominee leert tegen de Bijbel in dat:
– het Pascha vervuld is en veranderd is naar Pasen als opstanding,
– de sabbat vervuld is en veranderd is naar de zondag als opstandingsdag.

Volgens de dominee eindigt Jezus verlossingswerk op Goede Vrijdag. 
In heel de Bijbel is Goede Vrijdag niet terug te vinden. Goede Vrijdag is een naam met een datum van de Roomse kerk. Dit is de vrijdag voor het kerkelijk pasen. De datum voor het kerkelijk pasen (de opstanding) is volgens de (Roomse) kerk: Pasen is de eerste zondag na volle maan na het begin van de lente. Dit staat echter nergens in de Bijbel en is een heidense formule voor het vaststellen van de datum van Gods inzetting.

Zie ook www.bijbelsefeesten.com.

De Bijbel leert dat de datum van pasen de 14e Nisan is:
Leviticus 23:5 In de eerste maand, op den veertienden der maand, tussen twee avonden is des HEEREN pascha.

Op elke 14e van de Bijbelse maanden is het volle maan!
Op de kerkelijke datum van Pasen is het echter NIET exact volle maan.

Jezus stierf op de dag van het Pascha, de 14e Nisan.

Op de dag na de eerste sabbat na de 14e Nisan is het altijd de dag van de Eerstelingsgarve. Deze dag valt altijd op de eerste dag van de week, nu genoemd zondag. Dan worden de eerste twee schoven van de nieuwe oogst ‘s morgens als dankoffer voor God bewogen. Gelijk daarna begint op die dag de oogst. Het is volgens de Bijbel geen geheiligde dag, wel de dag om eerst God te danken voor de aanstaande oogst en om met de oogst te starten.

Jezus is na Zijn opstanding op deze dag zelf als eersteling verschenen voor Zijn Vader. Hij is het Levende Beweegoffer. Er staat nergens in de Bijbel dat door Zijn verschijning op de dag van de eerstelingsgarve Jezus het sabbatsgebod van Zijn Vader veranderd heeft naar de heiliging van de eerste werkdag, zondag.

Leviticus 23:10 …, dan zult gij een garve der eerstelingen van uw oogst tot den priester brengen. 11  En hij zal die garve voor het aangezicht des HEEREN bewegen, opdat het voor u aangenaam zij; des anderen daags na den sabbat zal de priester die bewegen.

De Bijbel leert:
– geen ‘Goede Vrijdag’,
– geen heidense formule voor het vaststellen van Gods Pascha, wel de 14e Nisan.
– Pascha / Pasen is Jezus’dood gedenken, niet Zijn opstanding
– met Pascha is het altijd volle maan, met het kerkelijk Pasen is het geen volle maan
– Jezus’verschijning na Zijn dood was niet op een eigen ingesteld kerkelijk pasen maar op de dag van de eerstelingsgarve.
  Jezus is dé Eersteling die verscheen na Zijn opstanding op deze dag.

De dominee leert dat we een rustdag hebben om ons te verlustigen in Jezus’ volbrachte verlossingswerk.
In de Bijbel staat nergens dat:

  • de heiliging van de 7e dag veranderd is naar de heiliging van een rustdag
  • dat Jezus’ verschijning op de jaarlijkse dag van de eerstelingsgarve deze dag heeft veranderd naar een geheiligde wekelijkse rustdag.

De dominee pleegt hiermee inlegkunde en legt iets in Gods Woord om daar een dwaling mee vast te houden.

Volgens de dominee is het belangrijk om te zien dat de heiliging van de sabbat, de 7e dag, gewijzigd is naar de heiliging van de eerste werkdag van de week. Hij vindt dit zogenaamde inzicht helaas belangrijker dan om te leren wat de Bijbel leert. 

De dominee leert dat er ook andere sabbatten waren zoals Grote Verzoendag. Deze sabbatten waren er niet alleen maar zijn er nog steeds en zijn schaduwen, profetische feesten, die uitzien naar Jezus’ wederkomst en de komst van Zijn Koninkrijk.

De dominee leert dat het Loofhuttenfeest 8 dagen duurt. Het Loofhuttenfeest duurt echter 7 dagen met aansluitend het feest van de 8e dag.
Het loofhuttenfeest valt gelijk met het feest der inzameling (dankweek voor gewas en arbeid) en is een aanvullend element om tijdens het feest der inzameling te gedenken dat men in Loofhutten heeft gewoond. 

Zie ook www.loofhuttenfeest.com.

De dominee leert dat Jezus verscheen op de 1e en 8e dag en dat dit de verandering van Gods onveranderlijke sabbatsheiliging naar de zondag zou betekenen.
De Bijbel leert echter niet dat Jezus verscheen OP de 8e dag maar NA 8 dagen: Johannes 20:26 En na acht dagen waren Zijn discipelen wederom
binnen.

Jezus verscheen 5 keer op dezelfde eerste dag na zijn opstanding. 5 keer op dezelfde dag is niet gelijk aan 5 verschillende eerste dagen van de week zoals helaas wordt beweerd. Al zou Jezus op verschillende eerste dagen verschenen zijn dan staat er nog steeds niet dan het sabbatsgebod afgeschaft is en ook niet dat de zondag geheiligd is. Er staat juist dat er geen jota of tittel van de wet zou wijzigen.

Jezus is op één eerste dag der week 5 keer verschenen. Op deze eerste dag der week geloofden de discipelen zelfs nog niet dat Jezus opgestaan was en waren zij niet bij elkaar om zijn opstanding te gedenken maar vanwege de dag van de eerstelingsgarve. De week daarna verscheen Jezus voor de 6e keer en wel op de tweede dag der week (na acht dagen, acht dagen na de eerste dag is op maandag).

Er staat hier duidelijk NA acht dagen. Na acht dagen is dan vanaf de eerste dag der week (zondag):

1e dag der week =  zondag
Na 1 dag = maandag
Na 2 dagen = dinsdag
Na 3 dagen = woensdag
Na 4 dagen = donderdag
Na 5 dagen = vrijdag
Na 6 dagen = zaterdag
Na 7 dagen = zondag
Na 8 dagen = maandag. Jezus verscheen hier op maandag! de tweede dag van de week. Niet op de eerste dag der week.

Kan de kerk dan voortaan (ook) de maandag heiligen?

Op deze tweede dag (onze maandag) geloofden de discipelen wel dat Jezus opgestaan was. Echter is ook hier geen Bijbelse grond om dan de maandag als rustdag te houden in plaats van de door God geheiligde sabbat. NA acht dagen is niet weer zondag. Al zou dit weer zondag zijn dan staat er nog steeds niet dat de door God geheiligde sabbat afgeschaft is.

God en Jezus hebben niet geleerd dat de eerste dag voortaan in plaats van de sabbat gevierd zou worden. Hij heeft geleerd: Matthéüs 28:19 Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb.

Jezus beveelt om te blijven in hetgeen Hij geboden en geleerd heeft. Hij heeft de sabbat geboden en geleerd. Wij dienen Hem hierin volgens Zijn opdracht te volgen en Hem niet ongehoorzaam te zijn en tegen te spreken door de zondag te houden tegen Gods Woord in. Gods Woord leert nergens dat een verschijning van Jezus Gods wet veranderd heeft. Gods Woord bevestigt juist de onveranderlijkheid van Zijn heilige wet en van Zichzelf.

De dominee leert tegen de Bijbel in dat door Jezus’ verschijning op zondag en de week daarna op maandag de sabbatsheiliging verschoven is naar de zondag. 

Verder in de preek leert de dominee nogmaals tegen de Bijbel in dat de opstandingsdag de dag des Heeren is.
Zie hierboven de teksten over wat de dag des Heeren is.

De dominee leert dat door de uitstorting van de Heilige Geest op zondag de sabbatsheiliging gewijzigd is naar de zondagsheiliging.
Dit staat echter niet in Gods Woord. Het is trouwens ook vreemd dat de dominee leert dat Gods sabbat veranderd is naar de zondag door Jezus’ opstanding en later dat dit komt door de uitstorting van Heilige Geest.

De Bijbel leert dat Pinksteren een feestdag is waarop God wordt gedankt voor de eerste broden (eerstelingen) van de nieuwe oogst. Tijdens dit jaarlijkse feest werd de Heilige Geest uitgestort op de eerste gelovigen (eerstelingen) zodat de uitstorting van de Heilige Geest een extra element is om te gedenken tijdens het Pinksterfeest.

De dominee leert dat op de 1e dag van de week:
– het brood gebroken werd
– het geld werd ingezameld
– er gerust werd

Opmerking:
– brood breken is hier normaal brood delen en eten, niet ‘avondmaal’ vieren. Zie ook www.avondmaal.com.
– op sabbat wordt niet met geld gewerkt. Dit wordt niet ingezameld op een geheiligde dag, dit werd toen ook niet op de sabbat ingezameld. Paulus leert pas veel later om op de eerste dag van de week geld in te zamelen omdat de eerste dag een werkdag is. De sabbat, de 7e dag, wordt dan niet ontheiligd met wereldse geldzaken.
– er staat niet in de Bijbel dat er op de eerste dag gerust werd. 

De dominee leert met deze punten ook tegen Gods Woord.

Jezus verscheen 5 keer op dezelfde eerste dag na zijn opstanding, op de dag van de eerstelingsgarve waarna op dezelfde dag gelijk geoogst werd.
5 keer op dezelfde dag is niet gelijk aan 5 verschillende eerste dagen van de week zoals helaas wordt beweerd.

De dominee leert dat de sabbatdag vervuld is in Christus wat ons zou leren om het volbrachte werk van Christus te zien die op zondag is opgestaan zodat de zondag geheiligd moet worden.
De Bijbel leert echter niet dat de zondag geheiligd is in plaats van de sabbat, de 7e dag. Met inlegkunde probeert de dominee dit te blijven leren echter ontkracht hij daarmee Gods sabbatsgebod.

Tot slot:
Ds Schot bewijst met dit onderwerp helaas te leren uit de kerkelijke geschriften om de zondagsheiliging vast te kunnen blijven houden. Helaas leert de dominee op het punt van het sabbatsgebod niet wat God leert maar past hij inlegkunde toe om de zondagsheiliging tegen Gods Woord in stand te houden. Daarnaast leert de dominee tal van zaken die niet in de Bijbel staan. Tevens leert de dominee tal van zaken niet die wel in de Bijbel staan.

Wij hopen en bidden dat ds Schot de Bijbel en bovenal God niet meer op tal van punten tegen zal spreken maar zal gaan leren zoals God en Jezus ons leren zonder inlegkunde.

Als ds Schot en de andere dominees gaan leren wat Gods Woord werkelijk leert over Gods sabbat en Zijn profetische feesten dan zal ook ds Schot afgezet (ontslagen) worden omdat dit niet past binnen de kerkelijke leer. Men moet God echter meer gehoorzaam zijn dan mensen.

Zie voor Gods profetische feesten www.bijbelsefeesten.com.

 

Laat ook Gods Woord spreken en deel deze pagina via: