Recensie ds Labee

In de Saambinder van 8-10-2020 schrijft ds Labee over de Sabbat als rustdag…
Lees verder voor de toetsing van zijn artikel aan de Bijbel.

Hieronder worden de beweringen van ds Labee getoetst aan de enige Bron van Waarheid, Gods Woord. Onze uitnodiging aan ds Labee om hierover alleen vanuit Gods Woord te spreken staat nog open. Ook ds Labee leert tot nu om te bouwen op mensengeschriften of geschiedenis om de zondag te kunnen blijven leren in plaats van te bouwen op Gods onveranderlijke Woord. Hij ontheiligt spreekt daarmee God tegen en ontheiligt de Bijbel.

 

1 Nieuw Testamentische rustdag
Ds Labee schrijft dat er een Nieuwtestamentische rustdag is, de zondag, de dag des Heeren.

Ds Labee leer tegen de Bijbel in dat er een Nieuw Testamentische dag des Heeren is wat dan de zondag zou zijn. Er is echter geen Nieuw testamentische dag des Heeren, zie onder andere 2 Petrus 3:10 waar in het Nieuwe Testament staat dat de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht, als een oordeelsdag. De dag des Heeren is ook in het Nieuwe Testament een oordeelsdag, geen geheiligde zondag.

2 Peterus 3:10 Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden.

Ds Labee leert met de kerk verder een zondagsgebod vanwege Jezus’ verschijningen op de eerste dag van de week. Het samenkomen van de gelovigen op de eerste dag van de week zou dan Gods onveranderlijke sabbatsgebod gewijzigd hebben in een zondagsgebod.

Jezus is op één en dezelfde eerste dag der week 5 keer verschenen terwijl de gelovigen nog niet wisten dat Hij was opgestaan. De verschijningen van Jezus op dezelfde eerste dag der week na Zijn opstanding zijn als volgt, aan:
1 Maria Magdalena, Johannes 20:15
2 Vrouwen op weg naar Jeruzalem, Johanna, en Maria, de moeder van Jakobus, Mattheüs 28:9
3 Petrus, Lukas 24:34
4 De emmaüsgangers, Lukas 24:31
5 De discipelen, Joh 20:19

Op deze eerste dag der week wisten de discipelen nog niet dat Jezus opgestaan was en waren zij niet bij elkaar om zijn opstanding te gedenken maar vanwege de dag van de eerstelingsgarven, dé dag van hét beweegoffer (in de kerk is deze dag helaas niet meer bekend….). Jezus verscheen op deze door God ingestelde jaarlijkse dag als Levend Beweegoffer voor Zijn Vader. Jezus leert nergens dat die dag voortaan de wekelijkse rustdag zou zijn.

Jezus verscheen 5 keer op dezelfde eerste dag na zijn opstanding. 5 keer op dezelfde dag is niet gelijk aan 5 verschillende eerste dagen van de week zoals helaas wordt beweerd. Al zou Jezus op verschillende eerste dagen verschenen zijn dan staat er nog steeds niet dan het sabbatsgebod afgeschaft is en ook niet dat de zondag geheiligd is.

De week daarna verscheen Jezus voor de 6e keer na acht dagen. Johannes 20:26 En na acht dagen waren Zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen; en Jezus kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden, en zeide: Vrede zij ulieden! 

Er staat hier duidelijk NA acht dagen. Acht dagen na zondag is:
Eén dag na zondag is maandag

Twee dagen na zondag is dinsdag
Drie dagen na zondag is woensdag
Vier dagen na zondag is donderdag

Vijf dagen na zondag is vrijdag
Zes dagen na zondag is zaterdag
Zeven dagen na zondag is zondag
Acht dagen na zondag is maandag!

Jezus verscheen na 8 dagen, dit is niet weer op zondag maar op maandag, de tweede dag van de week.

Als het na acht dagen weer de eerste dag der week zou zijn dan staat er nog steeds geen zondagsgebod en ook niet dat de door God geheiligde sabbat afgeschaft is.

God en Jezus hebben niet geleerd dat de eerste dag voortaan in plaats van de sabbat, de 7e dag, gevierd zou worden. Jezus heeft geleerd: Matthéüs 28:19 Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb.

Jezus beveelt om te blijven in hetgeen Hij geboden en geleerd heeft. Hij heeft de sabbat, de 7e dag, geboden en geleerd. Wij dienen Hem hierin volgens Zijn opdracht te volgen en Hem niet ongehoorzaam te zijn en tegen te spreken door de zondag te houden tegen Zijn Woord in.

Gods Woord leert nergens dat een verschijning van Jezus Gods wet verandert heeft. Gods Woord bevestigt juist de onveranderlijkheid van Zijn heilige wet en van Zichzelf.

Op deze tweede dag (onze maandag) geloofden de discipelen wel dat Jezus opgestaan was. Echter is ook hier geen Bijbelse grond om dan de maandag als rustdag te houden in plaats van de door God geheiligde sabbat.

Jezus verscheen deze keren:
– op de eerste dag van van de week als hét Beweegoffer voor Zijn Vader,

       Jezus leert daar geen zondagsgebod

– op maandag (na 8 dagen),

       Jezus leert daar geen maandaggebod

– door de weeks tijdens het vissen (Joh 21:4),
       Jezus leert daar geen ….daggebod

– op donderdag bij Zijn hemelvaart
       Jezus leert daar donderdagsgebod en zelfs ook geen geheiligde Hemelvaartsdag!

 

De gelovigen/discipelen kwamen in het Nieuwe Testament bij elkaar:
– op de dag van de Eerstelingsgarve). Zij heiligden geen opstandingsdag of zondag omdat ze nog niet eens wisten dat Jezus opgestaan was.
– na 8 dagen op maandag, zij heiligden geen maandag
– door de weeks tijdens / na vissen (Joh 21:4), zij heiligden geen doordeweekse dag
– op donderdag, zij heiligden geen donderdag
– op de jaarlijkse Pinksterdag, de 50 dag na vanaf de sabbat na Pascha, deze valt altijd op de eerste dag van de week
– dagelijks (Handelingen 2:46), zij heiligden niet elke dag

– op sabbat (Handelingen 20:7), zij heiligden wel Gods sabbat! Hier hebben de vertalers zelfs eerste dag van gemaakt, zie hieronder het Grieks.
– op elken sabbat (Handelingen 13:27), zij heiligden wel Gods sabbat
– op sabbatten (Handelingen 13:42), zij heiligden wel Gods sabbat

Ds Labee beweert dat de gelovigen vele keren bij elkaar kwamen op de eerste dag echter blijkt dit niet in Gods Woord te staan. Er is juist vermelding van andere dagen en sabbatten. Ds Labee past inlegkunde toe om iets in Gods Woord te leggen wat er niet staat. Hij leert zelf Schriftvervalsing om melding te kunnen maken van eerste dag terwijl in Handelingen 20:7 in het Grieks juist sabbat staat:

Handelingen 20:7 in het Grieks:

handelingen 20 vers 7

In Handelingen 20:7 staat in de Statenbijbel dat Paulus en de discipelen op de eerste dag van de week bij elkaar waren. In het Grieks staat daar echter NIET eerste dag van de week maar: op een sabbat !

De vertalers hebben hier van gemaakt: op de eerste dag van de week.
Dit is Schriftvervalsing wat dominees en ook ds Labee helaas blijven leren tegen Gods Woord in. Als dominees zelf de grondtekst zouden onderzoeken zien ze dat zij meewerken aan schriftvervalsing.

De bewering van ds Labee dat de gelovigen vele malen samen kwamen op de eerste dag blijkt zoals hierboven weergegeven is niet waar te zijn. Deze bewering is onbijbels en gaat tegen Gods Woord in.

De bewering van ds Labee dat Jezus’ verschijningen een zondagsgebod leren is onbijbels en gaat tegen Gods Woord in.

De Bijbel leert in het Nieuwe Testament dat Gods sabbat geheiligd werd:
Handelingen 13:42 En als de Joden uitgegaan waren uit de synagoge, baden de heidenen, dat tegen den naasten sabbat hun dezelfde woorden zouden gesproken worden.

Paulus leert dat zelfs de heidenen op sabbat in de synagoge kwamen om Paulus te horen. Zij vroegen zelfs om op de volgende sabbat hem weer te mogen horen!

 

2 Dag des Heeren
Ds Labee leert uit de kanttekeningen dat Gods rustdag de dag des Heeren is.

De Bijbel leert echter heel wat anders over de dag des Heeren namelijk dat de dag des Heeren een / de oordeelsdag is.

Het Oude Testament en het Nieuwe Testament leren dat de dag des Heeren een of de oordeelsdag is. Zie hieronder alle teksten met dag des Heeren.

Jesaja 2:12 Want de dag des HEEREN der heirscharen zal zijn tegen allen hovaardige en hoge, en tegen allen verhevene, opdat hij vernederd worde;

Jesaja 13:6 Huilt gijlieden, want de dag des HEEREN is nabij; hij komt als een verwoesting van den Almachtige.

Jesaja 13:9 Zie, de dag des HEEREN komt, gruwelijk, met verbolgenheid en hittigen toorn, om het land te stellen tot verwoesting, en deszelfs zondaars daaruit te verdelgen.

Jesaja 34:8 Want het zal zijn de dag der wrake des HEEREN, een jaar der vergeldingen, om Sions twistzaak.

Ezechiël 30:3 Want de dag is nabij, ja, de dag des HEEREN is nabij, een wolkige dag, het zal der heidenen tijd zijn.

Joël 1:15 Ach die dag! Want de dag des HEEREN is nabij en zal als een verwoesting komen van den Almachtige.

Joël 2:1 BLAAST de bazuin te Sion, en roept luide op den berg Mijner heiligheid; laat alle inwoners des lands beroerd zijn; want de dag des HEEREN komt, want hij is nabij;

Joël 2:11 En de HEERE verheft Zijn stem voor Zijn heir heen; want Zijn leger is zeer groot, want Hij is machtig, doende Zijn woord; want de dag des HEEREN is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen?

Joël 2:31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt.

Joël 3:14 Menigten, menigten in het dal des dorswagens; want de dag des HEEREN is nabij, in het dal des dorswagens.

Amos 5:18 Wee dien die des HEEREN dag begeren! Waartoe toch zal ulieden de dag des HEEREN zijn? Hij zal duisternis wezen en geen licht.

Amos 5:20 Zal dan niet des HEEREN dag duisternis zijn en geen licht? En donkerheid, zodat er geen glans aan zij?

Obadja 1:15 Want de dag des HEEREN is nabij over al de heidenen; gelijk als gij gedaan hebt, zal u gedaan worden; uw vergelding zal op uw hoofd wederkeren.

Zefánja 1:7 Zwijg voor het aangezicht des Heeren HEEREN; want de dag des HEEREN is nabij, want de HEERE heeft een slachtoffer bereid, Hij heeft Zijn genoden geheiligd.

Zefánja 1:14 De grote dag des HEEREN is nabij, hij is nabij en zeer haastende; de stem van den dag des HEEREN; de held zal aldaar bitterlijk schreeuwen.

Zefánja 2:2 Eer het besluit bare ( gelijk kaf gaat de dag voorbij), terwijl de hittigheid van des HEEREN toorn over ulieden nog niet komt; terwijl de dag van den toorn des HEEREN over ulieden nog niet komt.

Maleáchi 4:5 Zie, Ik zend ulieden den profeet Elía, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN komen zal.

Handelingen 2:20 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heeren komt.

2 Thessalonicensen 2:2 Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware.

1 Thessalonicensen 5:2 Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen gelijk een dief in den nacht.

2 Petrus 3:10 Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn, zullen verbranden.

Openbaring 1:10 En ik was in den geest op den dag des Heeren, en ik hoorde achter mij een grote stem, als van een bazuin,

Johannes wist uit de boeken van Mozes en de profeten wat de dag des Heeren inhield: de / een oordeelsdag. Hij leert niets anders over de dag des Heeren dan wat hij geleerd was uit Gods Woord. Hij leert net als Petrus niets anders dan de profeten!:

2 Petrus 1:19 En wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt,

Johannes zag in de geest de / een oordeelsdag zoals ook blijkt uit het vervolg van Openbaring.

De bewering van ds Labee dat de rustdag de dag des Heeren is is onbijbels en gaat tegen Gods Woord in.

 

3 Heilig Avondmaal
Ds Labee beweert dat de gelovigen steeds als zij bij elkaar kwamen Heilig Avondmaal vierden. De woorden Heilig Avondmaal staan echter niet in Gods Woord. Dit is door de vertalers toegevoegd boven  een hoofdstuk. Er mag NIETS toegevoegd worden aan Gods Woord wat wel door de vertalers is gedaan. Er staat in de Bijbel dat zij brood braken. Brood breken is samen eten als onderdeel van  samenkomen. Er was zeker gelijk na Jezus opstanding geen sprake van Zijn dood gedenken. De gelovigen wisten op de eerste dag van de eerstelingsgarve nog niet eens dat Jezus opgestaan was!

Ds Labee verwijst naar ook Handelingen 20:7 alsof daar het Heilig Avondmaal bediend werd op de eerste dag van de week. In het Grieks staat daar zoals hierboven vermeld Sabbat en niet eerste dag van de week. Als je goed leest zie je ook dat zij samen brood braken voordat Eutichus uit het raam viel en ook nog een keer daarna. Zij zouden dan twee keer Heilig Avondmaal gevierd hebben! Lees zelf het hele hoofdstuk.

In Lukas 22 hield en leerde Jezus tijdens des Heeren Avondmaal (dit is Gods Pascha wat geen Heilig Avondmaal is ) de nieuwe tekenen van Zijn lichaam en Zijn bloed. Gods Pascha (1x per jaar) met de nieuwe tekenen van Zijn Lichaam (ongezuurd brood) en bloed (wijn) is ook niet afgeschaft want Jezus leert zelf van Zijn laatste Pascha in Lukas 22:16 Want Ik zeg u, dat Ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het Koninkrijk Gods.

Gods Pascha met de nieuwe tekenen van Jezus’ Lichaam en Zijn bloed is nog actueel TOTDAT HET VERVULD ZAL ZIJN IN HET KONINKRIJK GODS. De kerk heeft het Pascha tegen Gods Woord in afgeschaft en daar een Heilig Avondmaal van gemaakt terwijl Heilig Avondmaal niet eens in Gods Woord staat. Zie ook www.avondmaal.com. 

De bewering van ds Labee dat de gelovigen steeds Heilig Avondmaal vieren is in de Schrift gelegd. Hiermee past ds Labee inlegkunde toe. Er staat brood breken wat niet Heilig Avondmaal is. De woorden Heilig Avondmaal staan niet in Gods Woord.

 

4 In de geest op de dag des Heeren
Ds Labee beweert dat Johannes op zondag een visioen had. 

Johannes schrijft:
Openbaring 1:10 En ik was in den geest op den dag des Heeren; en ik hoorde achter mij een grote stem, als van een bazuin,

Wat bedoelt de Bijbel met: in den geest? Zie de andere vermeldingen van Johannes over in den geest:

Openbaring 4:2 En terstond werd ik in den geest; en zie, er was een troon gezet in den hemel, en er zat Een op den troon.
Was Johannes lichamelijk aanwezig in den hemel? Nee, Johannes zag in een visioen Christus in de hemel.

Openbaring 17:3 En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest; en ik zag een vrouw, zittende op een scharlakenrood beest, dat vol was van namen der gods lastering, en had zeven hoofden en tien hoornen.
Was Johannes lichamelijk aanwezig in de woestijn? Nee, Johannes zag in een visioen een vrouw.

Openbaring 21:10  En hij voerde mij weg in den geest op een groten en hogen berg, en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit den hemel van God.
Was Johannes lichamelijk aanwezig op de groten berg? Nee, Johannes zag in een visioen dat hij op een groten hogen berg was.

Uit bovenstaande verzen blijkt wat Johannes bedoelt met in den geest op….. Namelijk zien in een visioen.

Openbaring 1:10 En ik was in den geest op den dag des Heeren, en ik hoorde achter mij een grote stem, als van een bazuin,
Was Johannes lichamelijk aanwezig op de dag des Heeren? Nee, Johannes zag in een visioen den dag des Heeren, de dag dat Jezus zijn straffen zou geven zoals blijkt uit de context en verdere hoofdstukken. In de geest zag hij een oordeelsdag.

De kanttekeningen leren dat met de dag des Heeren de eerste dag van de week, de zondag, wordt bedoeld. Dit staat nergens in de Bijbel of in de context. De kanttekeningen spreken op dit punt de Bijbel tegen.

In Openbaring 1:10 zag Johannes in de geest de dag van oordeel wat overeenkomt met alle andere teksten in de Bijbel die spreken over de dag des Heeren als zijnde een of zelfs dé oordeelsdag. Johannes schrijft nog enkele malen in Openbaring over de dag des Heeren als oordeel in andere bewoordingen:

Openbaring 6:17 17 Want de grote dag Zijns toorns is gekomen, en wie kan bestaan?

Openbaring 16:14 Want het zijn geesten der duivelen, en zij doen tekenen, welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld, om die te vergaderen tot den krijg van dien groten dag des almachtigen Gods.

Openbaring 20:12  En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken.

Alleen van Openbaring 1:10 wordt zonder Bijbelse grond en in tegenspraak met wat de Bijbel leert over de dag des Heeren gezegd dat met de dag des Heeren de eerste dag van de week bedoeld wordt. Al zou in deze tekst de eerste dag van de week bedoeld worden dan staat hier nog niet dat de eerste dag van de week in plaats van de door God geheiligde sabbat is gekomen.

Als er had gestaan: En ik was in de geest op Hemelvaartsdag (donderdag), dan staat er ook niet dat de door God geheiligde sabbat veranderd zou zijn naar donderdag!

Echter kende Johannes Gods Woord en de betekenis van de dag des Heeren, namelijk een of de oordeelsdag. Hij leert hier niet dat de dag des Heeren hier een hele andere betekenis heeft dan wat Gods Woord leert. Dan zou Johannes de profeten tegengesproken hebben.

Johannes spreekt Gods Woord niet tegen. Door te leren dat hier de zondag bedoeld wordt laten de mensen Johannes tegen leer van Gods Woord spreken. De dag des Heeren is ook hier zoals in de hele Bijbel de / een oordeelsdag. De stem als van een bazuin spreekt in de context ook de oordelen uit.

Er staat niet in de Bijbel dat de dag des Heeren de opstandingsdag of eerste dag van de week is. Als dit wordt gezegd zoals in de kanttekeningen staat dan wordt Gods Woord tegengesproken en worden de kanttekeningen boven de Bijbel geplaatst. Er staat alleen in de Bijbel dat de dag des Heeren de / een oordeelsdag is.

Om de zondag vast te houden wordt veelal gezegd dat in het Grieks de betekenis anders is.
Er wordt van Openbaring 1:10 dan gezegd dat er in het Grieks staat: des Heeren dag.
Dit heeft echter geen andere betekenis dan dag des Heeren.

In het Grieks staat er: de dag van de Meester, de dag van Christus:

De Bijbel leert in 2 Thes 2:2 wat de dag van Christus is, dit is de dag dat Hij zal komen op de wolken:
2 Thessalonicensen 2:2 Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of  verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware. 

Ds Labee leert tegen de Bijbel in dat de dag van Christus de zondag is. In plaats van dé of een oordeelsdag zoals de Bijbel leert.

In het Grieks staat er niet dat de dag des Heeren de eerste dag van de week is, dit is menselijke inlegkunde en tegenspreken van wat God ons leert over de dag des Heeren. Dit gaat tegen de Bijbelse leer in over wat de dag de Heeren werkelijk is namelijk een of de oordeelsdag.

Uit de context en de volgende hoofdstukken van Openbaring blijkt dat met de dag des Heeren in Openbaring 1:10 ook een / de oordeelsdag bedoeld wordt. Als toch wordt beweerd dat in Openbaring 1:10 de eerste dag van de week bedoeld wordt dan staat er nog niet dat de door God geheiligde sabbat afgeschaft is.

In de kanttekeningen wordt gezegd dat de discipelen op de eerste dag van de week samenkwamen in plaats van op de sabbat. Dit gaat tegen de Bijbel in. Zie hierboven de dagen dat de gelovigen samen kwamen.

Johannes kende de profeten en schrijft ook hier zoals de profeten over de dag des Heeren als zijnde een / de oordeelsdag. De profeten leren geen tegenstrijdige uitleg van de dag des Heeren, zie ook 2 Petrus 1:19  En wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt,

Wij moeten leren wat de profeten ons hebben geleerd om de door God geheiligde sabbat te vieren. Het profetisch woord is zeer vast, dit is niet veranderd maar blijft volgens Gods Woord. Het is Gods Woord!

Johannes’ schrijfwijze over in de geest op de dag des Heeren leert dat hij de oordeelsdag bedoelt. De context leert dat een / de oordeelsdag wordt bedoeld,

Heel de Bijbel leert dat de dag des Heeren een / de oordeelsdag is,

Er staat in de Bijbel dat wij niet weten welke dag de dag des Heeren is: 2 Petrus 3:10: De dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht!

De dag des Heeren is niet de eerste dag van de week of de door God geheiligde sabbat. Want wij weten namelijk wanneer de eerste dag der week komt en ook wanneer de door God geheiligde sabbat komt.

Er wordt tegen de Bijbel in geleerd dat er een Nieuw Testamentische dag des Heeren is wat dan de zondag zou zijn. Er is echter geen nieuwe Testamentische dag des Heeren, zie onder andere 2 Petrus 3:10 waar ook daar in het Nieuwe Testament staat dat de dag des Heeren, de oordeelsdag, zal komen als een dief in de nacht.

De bewering van ds Labee dat Johannes op zondag een visioen had is onbijbels en leert ook zeker geen zondagsgebod. Ds Labee past inlegkunde toe om een zondagsgebod te leren dat niet in de Bijbel staat.

Ook al zou Johannes op zondag een visioen hebben gehad dan staat er nog steeds geen zondagsgebod!

 

5 Collecte op zondag
Ds Labee leert dat de actuele collectes op zondag leren dat de gelovigen in de bijbel de zondag heiligden

1 Korinthiërs 16:1-81 Aangaande nu de verzameling, die voor de heiligen geschiedt, gelijk als ik aan de Gemeenten in Galatie verordend heb, doet ook gij alzo. 2 Op elken eersten dag der week, legge een iegelijk van u iets bij zichzelven weg, vergaderende een schat, naar dat hij welvaren verkregen heeft; opdat de verzamelingen alsdan niet eerst geschieden, wanneer ik gekomen zal zijn.

Paulus leert in overeenstemming met Jesaja 58:13 dat de Joden juist niet op de door God geheiligde sabbat met hun schatten / geld bezig moesten zijn maar op de eerste dag van de week en daar dan een deel thuis (bij zichzelven) van weg te leggen.

1 Hier is geen sprake van een samenkomst of eredienst met een collecte maar wordt gesproken over thuis (…leg bij zichzelven weg, vergaderende een schat). Er diende thuis gespaard te worden door de gemeente van Korinthe en dan juist niet op de door God geheiligde sabbat, de 7e dag, omdat de sabbat geheiligd is en blijft. Dit moesten zij doen op de eerste werkdag, de eerste dag van de week.

2 De Joden handelen niet met geld op de sabbat, zij dragen zelfs geen geld op de sabbat! Dit zouden zij ook niet doen op zondag als de sabbat naar de zondag verschoven zou zijn.

3 En wanneer ik daar zal gekomen zijn, zal ik hen, die gij zult bekwaam achten door brieven, zenden, om uw gave naar Jeruzalem over te dragen. 4 En indien het der moeite waardig mocht zijn, dat ik ook zelf reizen zou, zo zullen zij met mij reizen.
5 Doch ik zal tot u komen, wanneer ik Macedonie zal doorgegaan zijn, (want ik zal door Macedonie gaan);
6 En ik zal mogelijk bij u blijven, of ook overwinteren, opdat gij mij moogt geleiden, waar ik zal henenreizen.
7 Want ik wil u nu niet zien in het voorbijgaan, maar ik hoop enigen tijd bij u te blijven, indien het de Heere zal toelaten.
8 Maar ik zal te Efeze blijven tot den pinkster dag.

Paulus noemt de eerste dag der week nergens de (nieuwe) sabbat of rustdag. Hij zegt op diverse plaatsen in de Bijbel dat hij de door God geheiligde sabbat houdt. Hij leert zelfs Gods onveranderde sabbatsgebod:

Handelingen 25:8 Dewijl hij zich verantwoordende, zeide: Ik heb noch tegen de wet der Joden, noch tegen den tempel, noch tegen den keizer iets gezondigd.

Paulus heeft niets geleerd tegen de wet. Als hij de afschaffing van het sabbatsgebod had geleerd dan kon Paulus niet zeggen dat hij niet tegen de wet van de Joden (Gods wet) had geleerd. Paulus bevestigd hiermee juist onder andere Gods onveranderde sabbatsgebod van het heiligen van de 7e dag.

God en Christus (en Paulus als navolger van Christus) hebben niet geleerd dat de wekelijkse door God geheiligde sabbat afgeschaft is. Van de wet zal geen jota of titel veranderen voordat de aarde vergaat: Mattheus 5:18 Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota noch één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied.

De sabbat zal zelfs in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde gevierd worden volgens: Jesaja 66:22-23 Want gelijk als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor Mijn aangezicht zullen staan, spreekt de HEERE, alzo zal ook ulieder zaad en ulieder naam staan.  23 En het zal geschieden, dat van de ene nieuwe maan tot de andere, en van den enen sabbat tot den anderen, alle vlees komen zal om aan te bidden voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE. 

De bewering van ds Labee dat de actuele collectes op zondag leren dat de gelovigen in de bijbel de zondag heiligden is onbijbels. Er is helemaal geen sprake van een collecte in een samenkomst maar van THUIS apart leggen van geld en wel op de eerste werkdag na ontvangst van het eerste loon van die dag. Op Gods geheiligde dag was men in de Bijbel niet met geld bezig.

 

6 Artikel P. den Haan
Ds Labee verwijst naar een artikel van ds P. den Haan over de sabbat. Op dat artikel vindt u op deze site een recensie. Ds P. den Haan leert tal van zaken die niet in Gods Woord staan en zaken die er wel in staan leert hij niet. Het artikel van ds P. den Haan is onbijbels. Helaas verwijst ds Labee naar diverse mensen en onbijbelse artikelen in plaats van naar Gods Woord en onze Grote Leermeester Jezus die zelf leert:

Johannes 15:10 Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven; gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde.

Christus leert ons: Houd de geboden zoals Ik deze gehouden heb, ook de sabbat, de 7e dag.

Hier kunt u de Bijbelse recensie op het schrijven van broeder ds Den Haan Gedenk de sabbatdag gratis downloaden.

 

7 Heidelbergse Catechismus
Ds Labee verwijst naar de Heidelberge Catechismus die zou leren dan het 4e gebod onder andere de zondag leert.

Mozes beschrijft het 4e gebod als volgt:
Deuteronomium 5:14-15 14 Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw os, noch uw ezel, noch enig van uw vee, noch de vreemdeling die in uw poorten is; opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd ruste gelijk als gij. 15 Want gij zult gedenken dat gij een dienstknecht in Egypteland geweest zijt, en dat de HEERE uw God u vandaar heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekten arm; daarom heeft u de HEERE uw God geboden, dat gij den sabbatdag houden zult.

Onze Vader leert over Zijn sabbat:
1: om op sabbat God te eren om Zijn schepping en onderhouding hiervan
2: om op sabbat te rusten van onze dagelijkse bezigheden
3: dat de sabbat is geheiligd, afgezonderd van de andere dagen door God zelf
4: om op sabbat geen werk doen
2: om de sabbat te houden (apart te blijven houden van de andere dagen) omdat God Zijn volk Israël uit Egypte verlost heeft

Jesaja 56:6 En de vreemden, die zich tot den HEERE voegen, om Hem te dienen, en om den Naam des HEEREN lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn; al wie den sabbat houdt, dat hij dien niet ontheilige, en die aan Mijn verbond vasthouden;

Jesaja leert om de sabbat vast te blijven houden in de toekomst. De (Roomse) kerk heeft dit woord van Jesaja naast zich neergelegd en de sabbat losgelaten en daarvoor de zonnegodsdag (zondag) ingesteld.

De dominee leert met de catechismus over Gods sabbatsgebod dat dit gebod andere zaken leert, namelijk:
1 onderhouden van de kerkdienst en predikambt ( dit staat niet in de Bijbel)
2 onderhouden van de scholen (dit staat niet in de Bijbel)
3 samenkomst op sabbat (dit staat wel in de Bijbel)
4 uitvoering van de sacramenten (dit staat niet in de Bijbel)
5 collecteren (dit staat niet in de Bijbel)
6 heiliging van de eerste dag van de week in plaats van Gods sabbat de 7e dag (dit staat niet in de Bijbel)

Er staat niet dat de sabbat gegeven is om:
1 de kerkdienst en het predikambt te onderhouden,
2 de scholen te onderhouden,

4 sacramenten te bedienen. Heel het woord sacrament vind men zelfs niet in de Bijbel terug.
5 er staat niets in Gods sabbatsgebod over collecteren.
6 er staat niets in Gods Woord over een opgeheven sabbatsgebod en een ingesteld zondagsgebod

Met het leren van bovenstaande zaken doet de ds Labee af van Gods Woord en voegt hij ook toe aan Gods Woord wat God verbiedt:

Deuteronomium 4:2 Gij zult tot dit woord dat ik u gebied, niet toedoen, ook daarvan niet afdoen; opdat gij bewaart de geboden van den HEERE uw God, die ik u gebied.

Psalm 19:8 De wet des HEEREN is volmaakt, bekerende de ziel; de getuigenis des HEEREN is gewis, den slechte wijsheid gevende.

Openbaring 22:18
Want Ik betuig aan een iegelijk die de woorden der profetie dezes boeks hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal over hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn;

Met het leren van bovenstaande zaken door ds Labee doe hij af van Gods Woord en leert hij eigen inzettingen:
Markus 7:7 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden zijn der mensen;8 Want, nalatende het gebod Gods, houdt gij de inzettingen der mensen, als namelijk wassingen der kannen en drinkbekers; en andere dergelijke dingen doet gij vele. 9 En Hij zeide tot hen: Gij doet zeker Gods gebod wel te niet, opdat gij uw inzettingen zoudt onderhouden.

Met het toevoegen van deze zaken door de dominee maakt hij zichzelf leugenachtig. God leert ons namelijk in Zijn Woord:
Spreuken 30:6 Doe niet tot Zijn woorden, opdat Hij u niet bestraffe, en gij leugenachtig bevonden wordt.

Met het leren van bovenstaande zaken door de dominee wordt Jezus niet gehoorzaamd, wat ook tegen Gods Woord in gaat:
Matthéüs 7:21 Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is.

Jezus leert:
Matthéüs 28:19 Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.

Jezus heeft niet geleerd om de eerste dag van de week te gaan heiligen. Hij verscheen 5 keer op de eerste dag van de week na zijn opstanding. Deze dag was de dag van de eerstelingsgarve, het beweegoffer van de aanstaande oogst, waarvan Hij het levende Beweegoffer, de Eersteling, was dat exact op die dag verscheen voor Zijn Vader. Jezus leert nergens dat deze jaarlijkse gedenkdag een wekelijks geheiligde zondag moest worden in plaats van Gods sabbat. Jezus leert juist om de geboden te gehoorzamen zoals Hij dit gedaan heeft.

Johannes 15:10 Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven; gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde.

1 Johannes 2:6 Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft.

Waarom doet de kerk het dan toch anders dan dat God en Jezus ons leert? Omdat de kerk uit de catechismus leert i.p.v. uit Gods Woord.

1 Johannes 2:4 Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet;

 

Ds Labee bewaart het gebod van onze Vader niet om Zijn sabbat, de zevende dag, te heiligen. Hiermee worden gelovigen geleerd om Gods sabbatsgebod te overtreden.

 

2 Korinthiërs 10:55  Dewijl wij de overleggingen ternederwerpen,
en alle hoogte die zich verheft tegen de kennis Gods,
en alle gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus;

 

Romeinen 7:12
Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed.

 

In het nieuwe Testament worden ook dominees gewaarschuwd om de wet van Mozes (waar geen zondagsgebod geleerd wordt) te gehoorzamen op straffe van de dood:

Hebreeën 10:28 Als iemand de wet van Mozes heeft te niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid, onder twee of drie getuigen; 

Bijna aan het eind van het Nieuwe Testament, ongeveer 30 jaar na Christus hemelvaart, leert Paulus dat de onveranderlijke wet, (volgens Jezus woorden uit Matthëus 5:17-19), de Thora, nog steeds gehouden dient te worden en dat op overtreding van de wet de doodstraf in zijn tijd nog toegepast werd.

De wet van Mozes, de Thora, wordt teniet gedaan door het sabbatsgebod te overtreden en door te leren dat de sabbat niet meer geheiligd hoeft te worden.

 

8 Geboden bewaren
Ds Labee leert niet wat de bijbel wel leert.

De bijbel leert om Gods geboden te gehoorzamen zoals God ze gegeven heeft en zoals Jezus deze gehouden heeft.
Johannes leert in het Nieuwe Testament waaraan wij leugengeesten kunnen herkennen:

1 Johannes 2:3 En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren. 

Dit schrijft Johannes ongeveer 60 jaar na Christus hemelvaart! Als wij Hem gekend hebben willen wij Zijn geboden bewaren. De sabbatsheiliging is Gods gebod. God heeft geen gebod gegeven om de zondag te heiligen.

 4 Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet; 

Zijn geboden bevat ook het heiligen van de sabbat. God Woord leert hier: wie zijn geboden niet bewaart, niet wil gehoorzamen, is een leugenaar.

5 Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden; hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn.

Het is een kenmerk dat wie Zijn geboden bewaart uit geloof en deze geboden niet aanpast, maar doet tot eer van Hem, in Hem zijn.

6 Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft. 

Christus heeft in leer en leven niet geleerd dat de door God geheiligde sabbat opgehouden is maar dat deze zal blijven en zegt duidelijk dat de discipelen maar ook wij Hem daarin moeten volgen!

Als Christus geleerd zou hebben dat de door God geheiligde sabbat afgeschaft was of afgeschaft zou worden dan zouden zijn beschuldigers geen valse getuigen hebben hoeven te zoeken om Jezus te veroordelen! Op het schenden van de door God geheiligde sabbat staat in Gods Woord namelijk de doodstraf. Christus leert dat ook hier vergeving voor mogelijk is als men deze zonde belijdt en laat.

Handelingen 13:28  En geen oorzaak des doods vindende, hebben zij van Pilatus begeerd dat Hij zou gedood worden.

7 Broeders! Ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat gij van den beginne gehad hebt; dit oud gebod is het woord, dat gij van den beginne gehoord hebt. 

Er is geen nieuw gebod in plaats van de door God geheiligde sabbat, het oude gebod blijft. Het oude gebod is het woord dat vanaf den beginne geleerd wordt.

Het nieuwe (maar toch het bekende oude) gebod dat Johannes beschreef is: Johannes 13:34 Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat ook gij elkander liefhebt.

 

Antisemitisme
Onder andere uit haat tegen de Joden (antisemitisme) werd door keizer Constantijn zondagsheiliging in een wet vastgelegd. De vervangingstheologie leerde (en leert vaak nog) dat de kerk in plaats van Israël was gekomen en dat de kerk Gods volk was geworden. Tegelijkertijd werden Gods feesten, die de Joden altijd vierden volgens Gods maankalender, afgeschaft en verboden en leerde de (Roomse) kerk de eigen kerkfeesten volgens de heidense zonnekalender. Dit is pure antisemitisme, haat tegen Gods volk Israël.

De vervangingstheologie is vele eeuwen lang van de kansels gepreekt totdat de profetieën in vervulling gingen die leren dat God Zijn Volk nooit zou vergeten en weer terug zou brengen in het land Israël. Helaas slepen veel kerken de gevolgen van deze eeuwenoude antisemitische vervangingstheologie (met onder andere de eigen kerkfeesten volgens de heidense zonnekalender) nog (onwetend) mee.

Inmiddels hebben veel kerken in theorie afstand genomen van de vervangingstheologie echter helaas nog niet in de praktijk. Veel kerken leren ten gevolge van de vervangingstheologie nog steeds de (Roomse) Christelijke feesten op datums volgens de heidense zonnekalender. Veel kerken zitten gevangen in hun eigen (Roomse) leerstellingen en dogma´s zonder dat zij dit (willen) beseffen. Dominees die dit (enigszins) beseffen laten hun kerkgangers vaak bewust nog in onwetendheid. Deze dominees zetten hun materiele welvaart die zij hebben als werknemer in het nog Roomse kerksysteem boven de leer van onze Vader.

De vervangingstheologie, waarbij gedacht werd dat de kerk in plaats van Israël was gekomen is antisemitisme waarbij bewust gebroken werd met:

–  Gods feestdagen (des HEEREN Hoogtijden volgens Lev. 23:2b) die de Joden nauwgezet volgen en bekend moeten maken aan de heidenvolken.

–  Gods kalender die Gods volk (de Israëlieten) nauwgezet volgen.

In de praktijk is door veel kerken nog geen afstand genomen van (de gevolgen van) vervangingstheologie maar zet men zich nog steeds af van Gods volk (Israël) met de eigen Christelijke inzettingen, feesten, datums en zondag die de HEERE niet leert.

 

Conclusie
Het artikel van ds Labee met zijn leer over een zondagsgebod in plaats van Gods sabbatsgebod is gebaseerd op leerstukken die van andere dominees nagesproken worden en die bij nader bestuderen van de Bijbel onbijbels blijken te zijn en zelfs Gods Woord en daarmee God zelf tegenspreken.

Wij bidden dat ook ds Labee niet meer tegen Gods Woord in zal leren maar zelf zal gaan onderzoeken wat er staat over onder andere Gods sabbat en zal gaan leren wat er wel staat en niet zal inleggen wat er niet staat. Ook ds Labee moet leren wat er staat en niet wat hij zelf wil dat er zou staan.

De profeet Daniël heeft al voorspelt wat er met Gods onveranderlijke heilige wet zou gebeuren: Daniël 7:25: En het zal woorden spreken tegen den Allerhoogste, en het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd, en tijden, en een gedeelte eens tijds.

Ds Labee en vele ander dominee vervullen deze profetie met hun strijd tegen Gods wet.

Leer wat onze Meester Christus zelf leert en niet wat dominees van elkaar leren. Christus leert Zijn geboden te gehoorzamen waaronder Gods sabbatsgebod: Johannes 15:10 Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven, gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb en blijf in Zijn liefde.

Eén is uw meester en niet een dominee, kerk of kerkleer. Onderzoek zelf Gods Woord en gehoorzaam onze Meester Jezus boven dominees, dogma’s of kerkelijke bepalingen.

Matthéüs 23:8 …Eén is uw Meester, namelijk Christus; en gij zijt allen broeders;

 

Klaagliederen 3:40
Laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken, en laat ons wederkeren tot den HEERE.

 

Zie ook www. bijbelsefeesten.com voor meer erfstukken van de Roomse kerk die dominees nog blijven leren van elkaar zonder Gods Woord hierin te onderzoeken en hun leer daarop aan te passen.

 

Laat ook Gods Woord spreken en deel deze pagina via: