Isaac Da Costa

Veel kerken steunen en verbieden sabbatsheiliging

Verschillende (reformatorische) kerken werken samen met o.a.

– het Isaac Da Costa fonds (tegenwoordig Steunfonds Israël)

– de Stichting Steun Messias belijdende Joden

 

Deze kerken:

– steunen de sabbatsheiliging in Israël !
en
– verplichten de zondagsheiliging in Nederland !

Dit is geheel tegenstrijdig met elkaar!

 

Er is één God, dezelfde God voor de hele wereld met hetzelfde sabbatsgebod:

Deuteronomium 6:4 Hoor, Israël, de HEERE onze God is een enig HEERE.

Exodus 20:8-11 8 Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt. 9 Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; 10 Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is; 11 Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee, en alles wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en heiligde denzelven.

 

Vanuit het Isaac da Costa fonds is 1,5 miljoen euro naar de Grace and Truth gemeente in Israël gegaan om de Messiasbelijdende gemeente te steunen met het bouwen van hun kerk die op sabbat bijeen komt zoals gegrond in Gods Woord.
Het is goed dat het Isaac da Costa fonds zich inzet voor het verspreiden van het evangelie.

ECHTER….

Dominees uit het bestuur van dit fonds leren echter in Nederland de zondag en zetten hun eigen leden onder censuur (strafmaatregel) als zij in Nederland de sabbat willen heiligen zoals God het vraagt.

Gelovigen die Gods sabbat, de 7e dag willen heiligen worden door de kerk als rottend lid beschouwd en afgesneden zoals het kerkelijke formulier dit beschrijft:

Ook het bestuur van de stichting Steun Messias Belijdende Joden bestaat onder andere uit dominees die in Nederland de zondag, de 1e dag, leren en tegelijkertijd de Messiasbelijdende Joden steunen die de sabbat, de 7e dag, leren.

 

Dit bestuur bestaande uit onder andere dominees leren dat:

– in Nederland de zondag, de 1e dag, geheiligd moet worden volgens de kerkelijke leer

en

– steunen de heiliging van de sabbat, de 7e dag, in Israël volgens Gods Woord.

 

Artikel van http://www.dacostafonds.nl/gemeenten:

….Zo zijn ongeveer 85 groepen, gemeenten en kerken ontstaan. Kenmerkend voor alle is, dat Joodse gebruiken in meerdere of mindere mate een rol spelen in het gemeenteleven. Allereerst komen alle groepen en gemeenten op de sabbatdag (zaterdag) bijeen. Ze doen dat in een woonkamer, kantoor of zaal. Slechts drie gemeenten beschikken over een eigen huis van samenkomst. De sabbat is in de Joodse traditie het wekelijkse rustpunt, verankerd in de Tien Geboden. Voor de stichters van de Joodse staat was het in de jaren voor 1948 geen vraag wat de rustdag van de nieuwe staat zou worden.

Echter:

de sabbat is Gods gebod, geen Joodse traditie!

 

De (meeste) dominees uit het bestuur, comité of als adviseur van het Isaac Da Costa Fonds of Stichting steun Messias belijdende Joden werken mee aan:

– het onder censuur zetten van hun leden als zij de sabbat willen heiligen zoals God dit in Zijn heilig Woord leert

en tegelijkertijd aan:

– het heiligen van de sabbat in Israël

 

Het met twee maten meten is uiteraard geheel tegenstrijdig en zelfs lijnrecht tegen Gods Woord!

Gods Woord is de waarheid en leert de sabbat voor Jood en heiden.

 

Gods sabbat is voor Jood en heiden:

Deuteronomium 31:12 Vergadert het volk, de mannen, en de vrouwen, en de kinderen, en uw vreemdelingen, die in uw poorten zijn; opdat zij horen, en opdat zij leren, en vrezen den HEERE, uw God, en waarnemen te doen alle woorden dezer wet.

1 Koningen 8:43 Hoor Gij in den hemel, de vaste plaats Uwer woning, en doe naar alles waarom die vreemde tot U roepen zal; opdat alle volken der aarde Uw Naam kennen, om U te vrezen gelijk Uw volk Israël, en om te weten dat Uw Naam genoemd wordt over dit huis hetwelk ik gebouwd heb.

Prediker 12:13 Van alles, wat gehoord is, is het einde van de zaak: Vrees God, en houd Zijn geboden, want dit betaamt allen mensen.

Jesaja 56:3 En de vreemde, die zich tot den HEERE gevoegd heeft, spreke niet, zeggende: De HEERE heeft mij gans en al van Zijn volk gescheiden; en de gesnedene zegge niet: Ziet, ik ben een dorre boom.

Jesaja 56:6-7 6 En de vreemden, die zich tot den HEERE voegen, om Hem te dienen, en om den Naam des HEEREN lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn; al wie den sabbat houdt, dat hij dien niet ontheilige, en die aan Mijn verbond vasthouden; 7 Die zal Ik ook brengen tot Mijn heiligen berg, en Ik zal hen verheugen in Mijn bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers zullen aangenaam wezen op Mijn altaar; want Mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken.

Romeinen 15:10 En wederom zegt Hij: Weest vrolijk, gij heidenen, met Zijn volk.

 

Zelfs de heidenen gehoorzaamden Gods rechten in inzettingen:

Ezechiël, 5:6 – Doch zij heeft Mijn rechten veranderd in goddeloosheid meer dan de heidenen, en Mijn inzettingen meer dan de landen, die rondom haar zijn; want zij hebben Mijn rechten verworpen, en in Mijn inzettingen hebben zij niet gewandeld.

De Heere leert met Ezechiël 5:6 dat de heidenen en de landen rondom Israël Zijn wetten meer gehoorzaamden dan het volk Israël !
Daar tegenin durven de “meest” gerespecteerde dominees te zeggen dat Gods rechten en inzettingen alleen voor Israël gelden en niet voor de heidenen en andere landen.

 

Jesaja2:3 En vele volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, tot het huis van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en dat wij wandelen in Zijn paden; want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem. 2 En vele heidenen zullen henengaan, en zeggen:

Micha 4:2 Komt en laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, en ten huize van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en wij in Zijn paden wandelen; want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem.

 

Waar zullen die dominees naar toe gaan die zeggen dat Gods wet niet uit zal gaan vanuit Jeruzalem naar alle landen?
Die dominees zeggen: “Ach, dat moet je niet letterlijk nemen, dat wordt geestelijk bedoeld….”

ECHTER….

Dat Israël weer een land zou krijgen en weer een natie zou worden moest men volgens de kerk ook maar niet letterlijk nemen. Gods beloften zouden geestelijk zijn en dan alleen voor de kerk (vervangingstheologie). De zegeningen waren zogezegd voor de kerk en de vervloekingen voor Israël.

Wat niet in de dogma’s past wordt door dominees vergeestelijkt.

 

Echter leert de geschiedenis dat Gods Woord letterlijk vervuld wordt en Israël weer een volk is met hun eigen land. De vervangingstheologie blijkt een leugen te zijn die eeuwen door de dominees is (en nog wordt) verkondigd.

 

Betrokkenen van:
Isaac Da Costa Fonds (Steunfonds Israël)
en
Stichting Steun Messias belijdende Joden

 

Isaac Da Costa Fonds

Bestuur Isaac Da Costa Fonds
Ds. K. Hoefnagel, voorzitter (Meerkerk, CGK)
J.H. Mauritz, secretaris (Woerden, GG)
J. van der Vlies, penningmeester (Driebergen, PKN)

M. Dankers (Den Helder, HHK)
Ds. A.A. Egas (Nieuwkoop, CGK)
Ds. N.P.J. Kleiberg (Veenendaal, HHK)
R.J. Seip (Ridderkerk, GG)
Ds. J.W. Verweij (Leusden, GG)
Ds. A. Vlietstra (Katwijk aan Zee, HHK)

 

Adviseurs van Isaac Da Costa Fonds
G.J. Roukens (Ridderkerk, GG)
J.J. de Jong (Woerden, GG)
Comité van aanbeveling
Drs. B. Belder (Apeldoorn, PKN)
Ds. P. den Butter (Veenendaal, CGK)
Ds. D.J. Diepenbroek (Sint-Annaland, HHK)
Dr.W.J. op ‘t Hof (Urk, HHK)
Ds. J. Goudriaan (Ede, OGG)
Ds. C. Hoghem (Genemuiden, GG)
Ds. J.M.J. Kieviet (Dordrecht, CGK)
Ds. A. Kort (Krimpen aan den IJssel, OGG)
Ds. L.W. van der Meij (Driebergen, CGK)
Ds. G.J. Moens (Meliskerke, GG)
Ds. B. Reinders (Staphorst, HHK)
G. Roos (Kampen, GG)
Ds.W. Silfhout (Capelle aan den IJssel, GG)
Ds. J.G. van Tilburg (Waddinxveen, HHK)
C. van Vianen (Nieuwpoort, CGK)
Ds. W. Visscher (Amersfoort, GG)
Ds. K.Visser (Barendrecht, CGK)
Dr. P. de Vries (Boven-Hardinxveld, HHK)

 

Stichting Steun Messias Belijdende Joden

Bestuur:
Voorzitter:
Ds. A.D. Goijert, Nijkerk

Secretaris:
Dhr. G.J. Gersie, Harderwijk

Penningmeester:
Dhr. M. Hop, Nijkerk

Dhr. J.H. van Asperen, Nijkerk
Ds. W. van Dijk, Kampen
Ds. H. de Graaf, Urk
Ds. R. v.d. Kamp, Barneveld
Dr.ir. H. Kievit, Barneveld
Dhr. G. Kok, Apeldoorn
Ds. J.C.V. Krijtenburg, Veenendaal
Dhr. D.C. v. Voorthuijsen, Groot-Ammers

Comité van aanbeveling:

Ds. R. ter Beek, Soest
Ds. A. Beens, Barneveld
Ds. J. Belder, Dordrecht
Dhr. P. Bénard, Ermelo
Prof. Dr. E.A. de Boer, Kampen
Ds. C. den Boer, Barneveld
Dr. M. van Campen, Ede
Ds. J.H. van Daalen, Nijkerk
Ds. F. van Deursen, Barneveld
Leen v. Dijke, Middelburg
Dr. ir. J. v.d. Graaf, Huizen
Dhr. A.C.Ph. Hardonk, Barneveld
Prof. Dr. P.H.R. van
Houwelingen, Kampen
Dhr. A. Kamsteeg, Amersfoort
Ds. G.S.A. de Knegt, Barneveld
Drs. I.A. Kole, Berkenwoude
Meindert Leerling, Bergambacht
Dr.ir. L.E. Meijer, Ede
Dhr. J. Molenaar, Nieuw-Lekkerland
Mr. B.J. v. Putten, Putten
Dhr. J.P.M. Rietkerk, Kampen
Dhr. D.G. Schutte, Urk
Ir. H.J. Seppenwoolde, Rijssen
Dr. P. Veldhuizen, Leerdam
Dhr. G. Versteeg, Nunspeet
Ir. B.J. v.d. Vlies, Maartensdijk
Dhr. E. van Voorden, Rijssen
Ds. J. de Vreugd, Amersfoort

 

Laat ook Gods Woord spreken en deel deze pagina via: