Diefstal van God

Hieronder staat Gods hogepriesterlijke zegen en Gods verbond zijn voor Zijn volk Israël.
Gods Woord leert wie Zijn volk Israël is en daarbij behoort.

 

Hogepriesterlijke zegen
De hogepriesterlijke zegen moet op de kinderen Israëls gelegd worden.

Numeri 6:
24 De HEERE zegene u, en behoede u!
25 De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig!
26 De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede!
27 Alzo zullen zij Mijn Naam op de kinderen Israëls leggen; en Ik zal hen zegenen.

God geeft Zijn zegen aan de kinderen Israëls en de vreemden die Gods wetten willen gehoorzamen tot Zijn eer en die ook aan Zijn sabbatsgebod vasthouden en dit niet wijzigen naar een zonnegodsdagheiliging (zondagsheiliging) zoals het nieuwe verbond leert in Jesaja 56:6:

Jesaja 56:6 En de vreemden, die zich tot den HEERE voegen, om Hem te dienen, en om den Naam des HEEREN lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn; al wie den sabbat houdt, dat hij dien niet ontheilige, en die aan Mijn verbond vasthouden;
7 Die zal Ik ook brengen tot Mijn heiligen berg, en Ik zal hen verheugen in Mijn bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers zullen aangenaam wezen op Mijn altaar; want Mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken.

Als Gods geboden waaronder Zijn sabbatsgebod van het heiligen van de 7e dag alleen voor de kinderen Israëls zijn dan is ook Zijn zegen alleen voor de kinderen Israëls en niet voor de kerk. De kerk steelt dan elke dienst met het uitspreken van deze verzen een zegen die niet voor hun is!

 

Nieuwe verbond
Jeremia 31:31 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken;

32 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage als Ik hun hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk Mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de HEERE;
33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.

God sluit het nieuwe verbond met het huis van Israël en Juda en maakt hun tot Zijn volk.

De kerk wil wel het nieuwe verbond met God en wil Gods volk genoemd worden maar de kerk wil niet Gods sabbatsgebod, de heiliging van de 7e dag en Zijn inzettingen gehoorzamen. Terwijl de Bijbel zelfs leert dat de vreemden zich daaraan vast moeten houden om God te eren. Zie Jesaja 56:6 hier boven.

God leert dat alleen zij tot Zijn volk gerekend worden die aan Zijn sabbat en aan Zijn verbond vasthouden waaronder zijn sabbat vieren en gehoorzamen tot Zijn eer! Als de kerk leert dat Gods (sabbats)wet niet meer geldt maar dat de kerk wel deel heeft aan Zijn verbond dan maakt de kerk zich zelf tot volk van God en steelt de kerk het nieuwe verbond.

De kerk steelt dan:

Gods hogepriesterlijke zegen waarmee zij het gebod Gij zult niet stelen overtreden!

Gods verbond met Zijn ware volk waarmee zij ook het gebod Gij zult niet stelen overtreden!

 

Laat ook Gods Woord spreken en deel deze pagina via: