Belangrijkste

Is het wel of niet vieren van de sabbat, de 7e dag, het belangrijkste?

Nee, het vieren van de sabbat is niet het belangrijkste maar is volgens Gods Woord een gevolg van God willen gehoorzamen omdat Hij ons Zijn Koninkrijk aanbiedt.

God vraagt dat we ons bekeren (afkeren van onze zonden), onze zonden belijden, laten en om vergeving vragen. Hij wil onze zonden dan vergeven:

Spreuken 28:13  Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar die ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen.

Vergeving is mogelijk omdat Gods Zoon, Jeshua, naar deze wereld gekomen is om de straf die wij niet konden dragen op Zich te nemen zodat wij door het geloof vergeving van zonden kunnen ontvangen. Na ons sterven mogen wij dan in Gods Koninkrijk binnengaan. Dit is dé blijde boodschap, ook wel genoemd: hét Evangelie.

Sommigen vragen zich af of het leren (door middel van o.a. deze site) en heiligen van Gods sabbat voor gelovigen wel belangrijk is. Gods liefde zou dan los staan van het willen gehoorzamen. Het antwoord is terug te vinden in Gods Woord:

Matthéüs 28:19 Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.

Johannes 14:15 Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.

Johannes 14:21 Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren.

Johannes 15:10 Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven; gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde.

Mensen worden dus niet zalig door het “houden” van Gods sabbat of het gehoorzamen van al Gods geboden maar willen uit dankbaarheid en tot eer van en liefde tot God Zijn geboden gehoorzamen waaronder Gods sabbat, de 7e dag, vieren zoals Hij dit ons leert in Zijn Woord.

 

Laat ook Gods Woord spreken en deel deze pagina via: