Gods naam: יהוה

Gods naam: יהוה

De gewijzigde geloofsbelijdenis en Gods naam:
Deuteronomium 6:4 Hoor, Israël, de HEERE onze God is een enig HEERE.

Er mag niets aan/van Gods Woord toegevoegd of weggelaten worden. Echter is in deze zin het belangrijkste veranderd. In het Hebreeuws wordt gezegd: Shema’ Yisra’el, Adonai ‘Elohenu, Adonai ‘echad. Maar wat staat er in de grondtaal? Hebreeuws wordt van rechts naar links gelezen. Waar het woord Adonai uitgesproken wordt staan in de grondtaal vier letters. Deze zijn in het groen weergeven.

Nederlands:                         Hoor, Israël, de HEERE onze God is een enig HEERE.
Hebreeuws:                         שמע ישראל יהוה אלהינ יהוה אחד
Hebreeuwse uitspraak:       Shema’ Yisra’el`, Adonai ‘Elohenu, Adonai ‘echad

יהוה zijn de letters Jod, heh, waf, heh, oftewel JHWH.

Omdat Gods naam te heilig zou zijn om uit te spreken werd het uitspreken van Gods naam vermeden en las men in de plaats van de letters JHWH het woord Adonai. Adonai betekent: mijn heer of meester. Adonai is dus NIET Gods naam maar een titel zoals bijvoorbeeld het woord vorst. Er staat echter nergens in de Bijbel dat wij Gods naam niet mogen uitspreken. We mogen alleen Gods naam niet ijdel gebruiken.

Intussen zou ook de uitspraak van de letters JHWH niet meer bekend zijn zodat we niet meer zouden weten hoe we Gods naam uit moeten spreken. Ook daarom wordt in plaats van Gods naam in het Hebreeuws het woord Adonai gebruikt. Hiermee wordt voorkomen dat men Gods naam verkeerd uitspreekt en dat daardoor Zijn naam ijdel gebruikt zou worden. Misbruik van Gods naam is echter als we Zijn naam niet tot Zijn eer gebruiken.

In de Statenvertaling is de traditie van het weglaten van Gods naam JHWH overgenomen en is daarvoor in de plaats het woord HEERE of DE HEERE gezet.

Ook in andere talen is deze traditie overgenomen in de vertalingen. Hier enkele voorbeelden van het weglaten van Gods naam uit de Bijbel. In de grondtaal bestaat Gods naam uit de vier letters JHWH.

Grondtaal: יהוה  = JHWH
In het Hebreeuws wordt Gods naam gelezen als Adonai
In het Nederlands is deze vertaald naar HEERE
In het Engels naar Lord
In het Duits naar Herr
In het Griek naar Kurios
In het Frans naar Dieu

Gods naam, geschreven met de vier letters JHWH is uit de Bijbel weg vertaald en niet enkele keren maar ongeveer 7000 keer. Gods naam is ongeveer 7000x uit de Statenbijbel weggelaten en vervangen door HEERE. Terwijl een naam niet vertaald kan worden.

Is de uitspraak van Gods naam onbekend?
De vier medeklinkers JHWH kon op verschillende manieren uitgesproken worden als de klinkers niet bekend zijn, namelijk o.a. als Jaweh, Jahoewah, Yahuah, Yehuah of Jehovah.

De afgelopen jaren heeft een groep bijbelgeleerden in Israël de in de loop der jaren gevonden oude Hebreeuwse Bijbelteksten doorgelezen en de vier letters van Gods naam daarin gevonden met daarbij de leestekens zodat de uitspraak intussen wel weer bekend is.

De vier letters JHWH van Gods naam zijn meer dan 1000 keer teruggevonden met de leestekens oftewel de klinkers erbij. Hier zie je enkele afbeeldingen van de naam van God met de leestekens. Dit is het belangrijkste woord dat u moet kunnen lezen in het Hebreeuws.

Gods naam יהוה
Uitspraak van Gods naam יהוה      Bron: nehemiaswall.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de klinkers bij de vier letters JHWH, spreek je Gods naam uit als:  Jehovah.
De King James heeft Gods naam Jehovah nog wel op vier plaatsen laten staan in de Bijbel.

Ik heb alle respect voor anderen die de vier letters van Gods naam anders uitspreken. We zijn allemaal op zoek naar de juiste uitspraak. Wat we in ieder geval delen is dat Gods naam niet is Adonai, Heere, Lord, Eeuwige, HaShem en dergelijke andere woorden.

 

Wat zegt de Bijbel over het uitspreken van Gods naam?
Hier volgen enkele bijbelteksten over het gebruik van Gods naam.

Exodus 3:19 JHWH, …dat is Mijn Naam eeuwiglijk, en dat is Mijn gedachtenis van geslacht tot geslacht.

Psalm 135:13 JHWH, Uw Naam is in eeuwigheid; JHWH, Uw gedachtenis is van geslacht tot geslacht.

Joël 2:32 En het zal geschieden, al wie den Naam JHWH zal aanroepen, zal behouden worden…

Hosea 12:6 …JHWH is Zijn gedenknaam.

Jeshua zelf heeft de naam van Zijn Vader bekend gemaakt:
Johannes 17:26 En Ik(Jeshua) heb hun Uw Naam(JHWH) bekendgemaakt en zal hem bekendmaken.

We mogen God uit de Bijbel leren kennen en eren als Schepper van hemel en aarde. We mogen ook Zijn naam leren. God leert ons ook Zijn naam met de zegen.

Numeri 6:27 Alzo zullen zij Mijn Naam(JHWH) op de kinderen Israëls leggen; en Ik zal hen zegenen.

 

Gebod om Gods naam uit te spreken
God heeft ons een gebod gegeven om Zijn naam uit te spreken.

Onze God Jehova wil Zich met Zijn naam onderscheiden van de afgoden. De namen van de afgoden worden wel genoemd in de Bijbel maar Gods naam is weg vertaald. Dit is een zeer ernstige zaak. Als we Gods naam niet noemen terwijl Hij ons opdracht geeft om Hem te leren kennen en Zijn naam wel uit te spreken dan gehoorzamen we Hem niet. Als we Zijn naam vervangen door een ander woord zoals Heere, Adonai of HaShem en dergelijke dan ontwijken het gebruik van Zijn naam wat de Bijbel niet leert. Er wordt dan een verzwijgtraditie gevolgd die de Bijbel niet leert.

Ook het niet uitspreken van Gods naam, omdat deze naam te heilig zou zijn om uit te spreken, gaat tegen Gods Woord in. Het is een gebod om Gods naam te belijden, Zijn naam aan te roepen en in Zijn naam anderen te zegenen.

Het niet uitspreken omdat Zijn naam te heilig zou zijn is een gebod / traditie van mensen, die Gods gebod om Zijn naam wel uit te spreken te niet doen door eigen inzettingen.

Markus 7:9 En Hij zeide tot hen: Gij doet zeker Gods gebod wel te niet, opdat gij uw inzettingen zoudt onderhouden. 

 

Correcte geloofsbelijdenis
De correcte geloofsbelijdenis met Gods naam met de kennis die we tot nu toe hebben is als volgt in het Hebreeuws:

Hebreeuws:
שמע ישראל
יהוה אלהינ
יהוה אחד

Hebreeuwse uitspraak:
Shema’ Yisra’el
Jehova ‘Elohenu
Jehova ‘echad

In het Nederlands:
Hoor, Israël,
Jehova is onze God
Jehova is één

 

Laat ook Gods Woord spreken en deel deze pagina via: